Stirs: Plastic* – (1000 ct.)
Styrofoam 6 oz.* – (1000 ct.)
Styrofoam 8 oz.* – (1000 ct.)
Styrofoam 12 oz.* – (1000 ct.)
Paper Hot 6 oz.* – (1000 ct.)
Paper Hot 12 oz.* – (1000 ct.)
Paper 8 oz.* – (100 ct.)
Paper 8 oz.* – (1000 ct.)
Paper 10 oz.* – (1000 ct.)
Water Cooler Cone Cup 4.25 oz. – (25-200 ct.)
Sip Lids Styrofoam 6 oz.* – (1000 ct.)
Sip Lids Styrofoam 8 oz.* – (1000 ct.)
Sip Lids Styrofoam 12 oz.* – (1000 ct.)
8 oz,, 10 oz, 12 oz, Lids
Plastic Drinking Cup 5 oz.* – (100 ct.)
Plastic Drinking Cup 5 oz.* – (1000 ct.)
Plastic Drinking Cup 9 oz.* – (100 ct.)
Plastic Drinking Cup 9 oz.* – (1000 ct.)
Cone Cup 4.25 oz. – (200 ct.)
Dixie 10 and 12  Hot Cups  – (1000ct.)
Dixie Lids – (1000ct.)

Cups and Mugs